UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE!

W trosce o zapewnienie uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły możliwie najlepszych warunków bezpiecznej nauki i pracy,

z dniem 01 września 2021 r. na całym terenie PSM obowiązująścisłe

procedury bezpieczeństwa i zasady funkcjonowania szkoły

w czasie pandemii COVID-19.

Najważniejsze z nich:

►do szkoły przychodzą osoby bez objawów chorobowych (grypopodobnych);

► na terenie całej szkoły wszystkich obowiązuje zasłanianie nosa i ust maseczką lub przyłbicą;

► jak najczęściej myjemy i dezynfekujemy ręce;

►zachowujemy dystans min. 2 m.

Szczegółowe informacje zawarte są w poniższych procedurach.

Prosimy uczniów i rodziców o dokładne zapoznanie się

z wprowadzonymi zapisami i skrupulatne przestrzeganie wszystkich wprowadzonych postanowień.

 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

I ZASADY FUNKCJONOWANIA

PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

W ŚWINOUJŚCIU

W CZASIE PANDEMII COVID-19

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Procedury zostały opracowane na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS.

2. Przedmiotem poniższych procedur jest zapewnienie możliwie najbardziej bezpiecznych warunków nauki i pracy w Państwowej Szkoły Muzycznej

I stopnia w Świnoujściu oraz zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS – CoV-2 wśród uczniów, nauczycieli oraz pracowników

szkoły.

3. Procedury obowiązują wszystkich uczniów i pracowników Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Świnoujściu oraz rodziców uczniów i ich

opiekunów prawnych.

4. Procedury obowiązują od dnia 01 września 2020 r. w czasie całego okresu pandemii w Polsce lub do odwołania.

5. Z dniem 02 września 2020 r. ogranicza się do minimum wchodzenie i przebywanie na terenie szkoły osób trzecich.

CELE PROCEDUR

Podstawowymi celami procedur jest:

■ informowanie społeczności o szczególnych zasadach organizacji, funkcjonowania i wdrożonych zasad bezpieczeństwa w PSM w czasie pandemii COVID-19;

■ określenie zasad postępowania rodziców/opiekunów, uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi na terenie szkoły w szczególnych warunkach pandemii;

■ określenie dodatkowych działań w zakresie higieny i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni szkolnych;

■ określenie postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły.

ZASADY POSTĘPOWANIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH PANDEMII

1. Rodzic/opiekun prawny przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoły musi być bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz nie przebywający na kwarantannie lub w izolacji.

2. Rodzic może przyprowadzić/wysłać do szkoły dziecko bez objawów chorobowych i którego najbliższe środowisko nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji.

3. Ogranicza się do niezbędnego minimum pobyt osób trzecich na terenie szkoły.

4. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej – klatki schodowej z zachowaniem zasad:

■ 1 rodzic z dzieckiem,

■ maseczka zakrywająca nos i usta,

■ rękawiczki jednorazowe,

■ odstęp od innych osób min. 2 m.

5. Wejście rodzica/opiekuna na teren szkoły możliwy jest tylko w przypadku spraw, których nie da się załatwić zdalnie lub obecności z dzieckiem na lekcji instrumentu głównego w klasie pierwszej cyklu sześcioletniego i pierwszej cyklu czteroletniego. Rodzica/opiekuna obowiązuje maseczka zakrywająca nos i usta, dezynfekcja rąk przy wchodzeniu i wychodzeniu ze szkoły oraz zachowywanie dystansu między osobami.

6. Rodzic/opiekun wchodzący na teren szkoły nie może wykazywać objawów chorobowych dróg oddechowych.

7. W sekretariacie szkoły może przebywać jeden rodzic/opiekun.

8. Z rodzicami/opiekunami ucznia musi być zachowana stała, szybka i skuteczna komunikacja telefoniczna. W przypadku braku możliwości odebrania telefonu, rodzic/opiekun kontaktuje się ze szkołą możliwie najszybciej.

9. Rodzic/opiekun niezwłocznie informuje szkołę o stwierdzeniu zakażania u dziecka lub o nałożeniu kwarantanny albo izolacji w jego najbliższym otoczeniu.

10. Rodzic/opiekun zaopatruje dziecko w środki ochrony osobistej, wymagane w szkole.

11. Rodzic/opiekun na bieżąco zapoznaje się i stosuje do informacji przekazywanych indywidualnie lub zamieszczanych na stronie internetowej szkoły.

12. Rodzic/opiekun ściśle współpracuje z nauczycielami i pracownikami szkoły w zakresie ustalonych zasad funkcjonowania szkoły oraz przestrzegania wymogów sanitarnych.  

ZASADY POSTĘPOWANIA UCZNIÓW

W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH PANDEMII

1. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych dróg oddechowych (katar, kaszel, gorączka 38oC i wyższa) oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

2. Na teren szkoły uczeń wchodzi w maseczce lub przyłbicy, dezynfekując ręce w bezdotykowym dyspenserze. Na I piętrze, w klasach i toaletach uczniowie obowiązkowo korzystają z dotykowych dozowników z płynem dezynfekującym.

3. Maseczki lub przyłbice obowiązują wszystkich uczniów na korytarzach, w szatni, toalecie i klatkach schodowych. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, uczniowie zasłaniają nos i usta przyłbicą również na zajęciach indywidualnych (z wyłączeniem instrumentów dętych) oraz na zajęciach grupowych.

4.Na całym terenie szkoły obowiązują ścisłe wymogi sanitarne:

■ częste mycie rąk;

■ dezynfekcja rąk przy wchodzeniu i wychodzeniu na parter/piętro szkoły, do klas i toalet; dotykaniu klamek, uchwytów drzwi, poręczy schodów, przycisków domofonu na I piętrze,

■ ochrona podczas kichania i kaszlu;

■ zachowywanie odstępu min. 2 m

■ unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

5. Każdy uczeń używa własnych maseczek lub przyłbic.Należy pamiętać o czystości i czasie używania maseczek oraz zaleceniach producenta dotyczących mycia i dezynfekcji przyłbic.

6. Każdy uczeń używa wyłącznie własnych przyborów potrzebnych na zajęciach (nuty, podręczniki, zeszyty, ołówki gumki). Nie zabiera do szkoły żadnych zbędnych przedmiotów i zabawek.

7. Uczeń w szkole może spożywać swoje jedzenie i napoje. Nie dzieli się nim z innymi.

8. Uczeń natychmiast informuje nauczyciela o pogorszeniu samopoczucia lub wystąpieniu objawów chorobowych.

9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, uczeń zostanie odizolowany, a rodzic/opiekun poinformowany o pilnym odebraniu dziecka ze szkoły.

10. Zużyte maseczki, jednorazowe rękawiczki i chusteczki należy wyrzucać tylko do oznakowanych i zamykanych pojemników oraz niezwłocznie umyć i zdezynfekować ręce.  

ZASADY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI

W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH PANDEMII

1. Do szkoły mogą przychodzić nauczyciele bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

2. Na terenie szkoły i podczas prowadzenia zajęć nauczyciele używają maseczki lub przyłbicy.

3. Każdorazowo dezynfekują ręce po wejściu i wyjściu z klasy oraz kondygnacji szkoły.

4. Nauczyciele często przypominają uczniom wymogi sanitarne i dopilnowują dezynfekcji rąk przez ucznia przy wchodzeniu i wychodzeniu z klasy.

5. Nauczyciele zachowują dystans w sekretariacie, na korytarzach, klatce schodowej i w kontaktach z innymi nauczycielami oraz pracownikami szkoły oraz starają się – jeśli to możliwe – zachować dystans podczas prowadzonych przez siebie zajęć.

6. Nauczyciel możliwie często, a przynajmniej raz na godzinę dokładnie wietrzy klasę.

7. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych dróg oddechowych u ucznia lub sygnalizowania przez niego gorszego samopoczucia, nauczyciel izoluje ucznia od innych osób w pomieszczeniu socjalnym, mierzy mu temperaturę termometrem bezdotykowym i niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/opiekunami w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły. Informuje również o tym fakcie dyrektora.

8. Po każdym użyciu termometr należy zdezynfekować.

9. Po każdej lekcji nauczyciel dezynfekuje klawiaturę lub części instrumentu wspólne dla innych uczniów, używając jednorazowych ściereczek dezynfekujących i rękawiczek ochronnych.

10. Zużyte maseczki, rękawiczki ochronne, jednorazowe ściereczki dezynfekujące i chusteczki, należy wyrzucać tylko do oznakowanych i zamykanych pojemników oraz niezwłocznie umyć i zdezynfekować ręce.

11.Nauczyciele ściśle współpracują z dyrektorem, wszystkimi pracownikami szkoły i rodzicami w zakresie zasad funkcjonowania szkoły w czasie pandemii oraz bezwzględnego przestrzegania wymogów sanitarnych.

ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI

W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH PANDEMII

1. Do szkoły mogą przychodzić pracownicy administracji bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

2. Pracownicy administracji w sekretariacie pracują za osłoną ochronną zamontowaną na biurkach. Dodatkowo pracownicy mogą używać maseczki lub przyłbicy.

3. Poruszając się po terenie szkoły poza stanowiskiem pracy, pracownicy administracji obowiązkowo używają maseczek lub przyłbic, dezynfekują ręce i zachowują dystans społeczny.

4. W sekretariacie może przebywać jeden interesant z zachowaniem dystansu 2 m między pracownikiem.

5. Pracownicy min. raz dziennie dezynfekują używane przez siebie klawiatury, myszki i telefony jednorazowymi ściereczkami dezynfekującymi.

6. Dokumenty, listy i przesyłki pracownicy przyjmują w jednorazowych rękawiczkach ochronnych.

7. Pracownicy administracji mają prawo reagować na nieuzasadniony pobyt osób trzecich na terenie szkoły.

8. Pracownicy administracji mogą reagować i kontrolować przestrzeganie wymogów sanitarnych przez uczniów na terenie szkoły.

9. W przypadku zauważenia objawów choroby, pracownik administracji odizolowuje ucznia w pomieszczeniu socjalnym, mierzy mu temperaturę termometrem bezdotykowym i niezwłocznie kontaktuje się z rodzicami w celu odebrania dziecka ze szkoły. Informuje o tym fakcie dyrektora.

10.Po każdym użyciu termometr należy zdezynfekować.

ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI

W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH PANDEMII

1. Do szkoły mogą przychodzić pracownicy obsługi bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

2. Podczas dyżuru popołudniowego pracownicy obsługi używają maseczek lub przyłbic i rękawiczek ochronnych, a ponadto:

■ pilnują ustalonych zasad dotyczących wchodzenia na teren szkoły osób trzecich;

■ pilnują dezynfekcji rąk oraz obowiązku noszenia maseczek lub przyłbic przez uczniów na korytarzu, w szatniach i toaletach;

■ pilnują zachowywania dystansu społecznego;

■ regularnie, przynajmniej co godzinę dezynfekują klamki, uchwyty drzwi, poręcze schodów, domofon, ławki na korytarzu, krany, umywalki i toalety;

■ po każdej zmianie grupy na zajęciach zbiorowych dezynfekują blaty ławek, przeznaczonym do tego środkiem lub detergentem;

■ niezwłocznie izolują ucznia u którego zauważyli objawy chorobowe (katar, kaszel,duszności, gorączka ) w pomieszczeniu socjalnym i zgłaszają ten fakt dyrektorowi.

3.Pracownik mierzy temperaturę termometrem bezdotykowym i niezwłocznie kontaktuje się z rodzicami/opiekunami w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

4. W każdym przypadku podejrzenia choroby, pracownicy obsługi mogą zmierzyć uczniowi temperaturę termometrem bezdotykowym.

5. Po każdym użyciu termometr należy zdezynfekować.

PROCEDURA

POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19

1. Pracownik szkoły, u którego wystąpiły niepokojące objawy chorobowe (kaszel, gorączka, duszności, utrata węchu i smaku) nie może przychodzić do pracy.

2. Powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.

3. W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem.

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.

5.Pomieszczenie, w którym przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, zostaje wyłączone z funkcjonowania i poddane gruntownemu sprzątaniu (umycie i zdezynfekowanie pomieszczenia, mebli, sprzętu, klamek, poręczy, uchwytów, itp.) z zastosowaniem indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

6. Dezynfekcji podlega również droga dojścia chorego pracownika do pomieszczenia (poręcze schodów, klamki, elementy, których mógł dotykać) z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

7. Ustala się również listę osób, które przebywały lub kontaktowały się z osobą zakażoną na terenie szkoły. Osoby te ściśle stosują się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

8. W przypadku potwierdzonego na terenie szkoły zakażenia SARS-CoV-2, bezwzględnie stosuje się wytyczne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

9. W razie pytań lub wątpliwości można konsultować z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

10. Przydatne numery telefonów umieszczone są na tablicy ogłoszeń w holu PSM oraz na stronie internetowej szkoły.

11. Z treścią niniejszych procedur zaznajamia się wszystkich uczniów, rodziców/opiekunów prawnych oraz pracowników PSM.

WAŻNE TELEFONY

91 321 24 94, kom. 604 571 667

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznaw Świnoujściu (telefony dostępne w godz. 07.30 – 15.05)

800 190 590 Całodobowa infolinia NFZ +48 222 500 115 Infolinia Głównego Inspektoratu Sanitarnego

+48 22 536 13 00 Główny Inspektorat Sanitarny

(22) 536-13-02 Główny Inspektor Sanitarny

bip logo 2