TERMINY PRZERW I FERII ZIMOWYCH

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 02 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna; 23 - 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe: 18– 31 stycznia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 01 – 06 kwietnia 2021 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 25 czerwca 2021 r.

Ferie letnie: 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

02 listopada 2020 r. (poniedziałek);

07 stycznia 2021 r. (czwartek). zebranie RP klasyfikacyjne;

18 czerwca 2021 r. (piątek) zebranie RP klasyfikacyjne.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAN WYWIADÓWEK

W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA

W ŚWINOUJŚCIU

w roku szkolnym 2020/2021

 

Data

Godzina

Temat wywiadówki

Osoby odpowiedzialne

11.09.2020 (piątek)

17.00 –19.00

Poinformowanie rodziców o:

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalanej w trybie egzaminu promocyjnego

Wszyscy Nauczyciele

23. 11. 2020 (poniedziałek)

18.00-19.00

Bieżące postępy w nauce

Nauczyciele instrumentu

głównego

Grudzień

2020

Po koncertach

klasowych

Bieżące postępy w nauce

Nauczyciele instrumentu

głównego

12.01. 2021

(wtorek)

18.00 - 19.30

Wywiadówka półroczna

Wszyscy Nauczyciele

12.04.2021

(poniedziałek)

18.30-19.30

Bieżące postępy w nauce

Nauczyciele instrumentu

głównego

18. 05.2021

(wtorek)

18.00

Przewidywane oceny roczne:

Nauczyciele instrumentu

głównego

bip logo 2