W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I ST.

W ŚWINOUJŚCIU

w roku szkolnym 2018/2019

 

   Data

 

Godzina

 

             Temat wywiadówki

Osoby   odpowiedzialne

13.09.2018 (czwartek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00 – 19.30

Poinformowanie rodziców o:

a)wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych   ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalanej w trybie egzaminu promocyjnego

Wszyscy Nauczyciele

19. 11. 2018     (poniedziałek)

 

18.00-19.00

Bieżące postępy w nauce

Nauczyciele instrumentu

głównego

Grudzień

2018

Po koncertach

klasowych

Bieżące postępy w nauce

Nauczyciele instrumentu

głównego

23. 01. 2019

(środa)

18.00 - 19.30

Wywiadówka półroczna

 

Wszyscy Nauczyciele

27.03.2019

(środa)

18.30-19.30

Bieżące postępy w nauce

Nauczyciele instrumentu

głównego

20. 05.2019

(poniedziałek)

18.00

Przewidywane oceny roczne:

Nauczyciele instrumentu

głównego

 

bip logo 2