Informacje

Dziękujemy za wypełnienie formularza

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ
PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ
I STOPNIA W ŚWINOUJŚCIU

"ĆWIERĆNUTA Z KROPKĄ"

ZAPRASZA DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH NA ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE

OFERUJEMY:

 • ♫ NAUKĘ GRY NA NASTĘPUJĄCYCH INSTRUMENTACH:
  • Fortepian
  • Skrzypce
  • Klarnet
  • Flet
  • Saksofon
  • Keyboard
  • Gitara
  • oraz naukę śpiewu solowego
 • ♫ ZAJĘCIA GRUPOWE:
  • Muzyczna zerówka
 • ♫ ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ WYSOKO WYKWALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW
 • ♫ BARDZO DOBRZE WYPOSAŻONE SALE LEKCYJNE

KONTAKT: TEL.91 321 34 62, UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/1


STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ PSM I st. w Świnoujściu
„ĆWIERĆNUTA Z KROPKĄ”

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Świnoujściu „Ćwierćnuta z kropką”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dn. 07 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104 ze zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie może używać nazw skróconych: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej „Ćwierćnuta z kropką”; Stowarzyszenie „Ćwierćnuta z kropką”.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Świnoujście i województwa zachodniopomorskiego. Siedziba władz mieści się w Świnoujściu.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy członków. Do prowadzenia swych spraw może także zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

§ 5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 6

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami o podobnych celach. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 7

Nazwa i znak Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone.

 

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wspieranie i promowanie działalności Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Świnoujściu.
 2. Krzewienie edukacji kulturalnej w środowisku.
 3. Poszerzanie zakresu działalności Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Świnoujściu.
 4. Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji kulturalnej.
 5. Wspieranie nowoczesnych form edukacji, w szczególności prozdrowotnych i rehabilitacyjnych.
 6. Aktywizacja zawodowa nauczycieli i instruktorów.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

 1. Organizowanie imprez kulturalnych, w szczególności promujących naukę w PSM I st. w Ś-ciu.
 2. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej dzieci (także w wieku przedszkolnym), młodzieży i dorosłych.
 3. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń, wykładów i konkursów.
 4. Wydawanie książek, broszur, nagrań związanych z celami Stowarzyszenia.
 5. Fundowanie stypendiów dla uczniów PSM I st. w Świnoujściu.

 

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych
  2. wspierających
  3. honorowych.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
  1. złoży deklarację członkowską na piśmie,
  2. przedstawi rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna, deklarująca pisemnie pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 5. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
 6. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. udziału w zebraniach, wykładach, warsztatach, szkoleniach oraz wszelkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 7. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek członkowskich.
 8. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa, jak członkowie zwyczajni.
 9. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 12

 1. Utrata członkowstwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
  2. wykluczenia przez Zarząd z powodu:
   • łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   • notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
   • nie płacenia składek za okres pół roku,
   • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia;
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
  4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia jest ostateczna.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 13

 1. Władzami Stowarzyszenia są;
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 14

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
 6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  1. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalanie zmian statutu,
  3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie budżetu,
  7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 osób, które wybierają spośród siebie prezesa.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 4. Do kompetencji Zarządu należą:
  1. realizacja celów Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  8. przyjmowanie i skreślanie członków.

§ 16

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Zarządu,
  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  3. wnioskowanie o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  4. składanie wniosków absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 17

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze

§ 18

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 19

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki,
  3. dochody z działalności gospodarczej,
  4. dochody z majątku Stowarzyszenia,
  5. dotacje i subwencje pochodzące zarówno ze środków krajowych, jak również ze środków organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem,
  6. prawomocnie zasądzone nawiązki sądowe orzekane przez sądy w sprawach karnych,
  7. prawomocnie zasądzone zadośćuczynienia za szkody materialne i niematerialne, orzekane przez sądy w sprawach cywilnych i w sprawach ze stosunku pracy.
 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego kwartału roku kalendarzowego. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 3 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 20

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 3. Przedmiot prowadzonej działalności stanowi:
  • 58.11.Z Wydawanie książek
  • 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
  • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
  • 73.1 Reklama
  • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
  • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
  • 90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
  • 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 21

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów - 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 22

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Pobierz statut szkoły.

rok 2020

 1. Bochenek Oliwia
 2. Janota Aleksander
 3. Jankowska Marika
 4. Karpowicz Franciszek
 5. Piotrowska Julia
 6. Pyclik Julia
 7. Salwin Nela
 8. Stefanowicz Alan
 9. Stróżyńska Julia
 10. Stryczyńska Zuzanna
 11. Tęcza Julia
 12. Wójcicka Helena
 13. Zdybel Piotr
 14. Żalis Mirela

 rok 2019

 1. Bajdowicz Oliwia
 2. Brzeziński Tytus
 3. Dmochowski Emil
 4. Dziedzic Klara
 5. Francuzik Justyna
 6. Gliniecka Maja
 7. Janota Wiktoria
 8. Kubisiak Emilia
 9. Smaga Ewa
 10. Stefanowicz Natalia
 11. Szymczykiewicz Daniel
 12. Trojan Kacper
 13. Wenta Stanisław
 14. Zdybel Elżbieta
 15. Ziontkowski Piotr

rok 2018

 1. Antończyk Kinga
 2. Drążyk Aleksandra
 3. Podstawska Nikola
 4. Bojadżijew Konrad
 5. Stryczyńska Hanna
 6. Litwinowicz Milan
 7. Jarocka Marianna
 8. Sadka Malwina

rok 2017

 1. Dendor Aleksandra
 2. Drążyk Agnieszka
 3. Frąckiwicz Martyna
 4. Gajcy Zuzanna
 5. Jon Roksana
 6. Kaczorowska Paulina
 7. Kołek Maksymilian
 8. Małocha Klaudyna
 9. Michalak Małgorzata
 10. Nica Sonia
 11. Niśkiewicz Urszula
 12. Okupska Aleksandra
 13. Oleska Julia
 14. Opalińska Pola
 15. Przybylska Małgorzata
 16. Przybylska Marta
 17. Przybył Katarzyna
 18. Rolewicz Agnieszka
 19. Rydzewska Ilona
 20. Rzepecki Tadeusz
 21. Smaga Zofia
 22. Suchecka Aleksandra
 23. Szajek Joanna
 24. Tereszko Anna
 25. Zawadzki Piotr

rok 2016

 1. Baczyńska Julia
 2. Januszewska Natasza
 3. Leszek Aneta
 4. Marcinkowska Weronika
 5. Ozimek Weronika
 6. Pender Remigiusz
 7. Przybylska Karolina
 8. Puchała Aleksandra
 9. Pyclik Julia
 10. Tęcza Julia
 11. Zawadzka Emilia
 12. Zawadzka Karolina

rok 2015

 1. Bogna Błaszak
 2. Natalia Rokosz
 3. Tobiasz Krupiński
 4. Anastazja Orłow
 5. Łukasz Sarnowski
 6. Dominika Strzelec
 7. Marta Walczak
 8. Jagoda Jaruszewska
 9. Maria Kita
 10. Klara Dziedzic
 11. Adam Gawroński
 12. Amelia Szczuchniak
 13. Katarzyna Bijowska
 14. Kamil Bońkowski
 15. Christopher Hamann
 16. Aniela Ratowska
 17. Maria Ziółkowska
 18. Klara Kita
 19. Wiktoria Sawicka
 20. Kimberly Sas
 21. Michał Hamadyk
 22. Martyna Gołdasiewicz
 23. Paulina Jaczewska
 24. Michał Skalski
 25. Paulina Haraś

rok 2014

 1. Łukasz Dobosz
 2. Dominika Gajdzik
 3. Magdalena Hamann
 4. Wiktoria Janota
 5. Jan Malina
 6. Natalia Matczak
 7. Michał Nowiński
 8. Angelika Paczkowska
 9. Klaudia Sobierańska
 10. Weronika Sobotkiewicz
 11. Alicja Ziemlińska

rok 2013

 1. Karol Bogdał
 2. Olaf Ćwiertnia
 3. Katarzyna Dominiak
 4. Aleksandra Gawrońska
 5. Maja Kozłowska
 6. Ewa Małolepsza
 7. Klaudia Mazur
 8. Monika Moskwa
 9. Zuzanna Ordon
 10. Julia Ratowska
 11. Bartosz Sosnowski
 12. Tymoteusz Tomczuk
 13. Emilia Wilczewska
 14. Paweł Zawadzki

rok 2012

 1. Anna Bijowska
 2. Andrzej Burliński
 3. Emil Dmochowski
 4. Wiktoria Masłowska
 5. Bartosz Mazur
 6. Paulina Palus
 7. Aleksander Radomski
 8. Artur Rozumiłowski
 9. Joanna Szajek
 10. Aleksandra Ufniarz
 11. Aleksandra Bednarska
 12. Oliwia Sołtyk

rok 2011

 1. Blanka Borowiec
 2. Aleksander Ćwiertnia
 3. Ilona Dmochowska
 4. Magdalena Hamann
 5. Beata Kaczorowska
 6. Noemi Kosętka
 7. Anna Małolepsza
 8. Beniamin Seniw
 9. Kewin Sukiennik 10 Przemysław Tereszko
 10. Natalia Walerian

rok 2010

 1. Uriasz Aftewicz
 2. Marta Byner
 3. Łukasz Dobosz
 4. Kornelia Kołodziej
 5. Patrycja Kowalska
 6. Magdalena Krupińska
 7. Ewa Leszczyna
 8. Karolina Macyszyn
 9. Natalia Matczak
 10. Katarzyna Stryczyńska
 11. Anna Zając
 12. Aleksander Zieliński

rok 2009

 1. Kacper Baranowski
 2. Aleksandra Bednarska
 3. Olga Bromboszcz
 4. Bruno Buczek
 5. Aleksandra Cedro
 6. Klaudiusz Czyż
 7. Anna Dudar
 8. Marzena Gałkowska
 9. Patrycja Husiak
 10. Joanna Kępa
 11. Laura Krakus
 12. Patrycja Krupińska
 13. Monika Leszczak
 14. Natalia Kubiak
 15. Paulina Maciesowicz
 16. Sara Madajewska
 17. Karolina Niczyporuk
 18. Aleksandra Nikoriuk
 19. Natasza Orłow
 20. Aleksandra Piotrowska
 21. Agata Piórska
 22. Paulina Pleszkun
 23. Maciej Skowronek
 24. Emilia Szepke
 25. Szymon Tereszko

rok 2008

 1. Amelia Czerwińska
 2. Wiktoria Czerwińska
 3. Jagoda Jaremczuk
 4. Aleksandra Jon
 5. Dorota Kasprzak
 6. Arkadiusz Kępka
 7. Natan Kosętka
 8. Noemi Kosętka
 9. Anna Kozłowska
 10. Sara Małolepsza
 11. Dorota Naklicka
 12. Michał Nakoniczewski
 13. Kalina Piwońska
 14. Pamela Ponichtera
 15. Bartosz Rapińczyk
 16. Paulina Rojko
 17. Oliwia Sołtyk
 18. Dominik Sarzyński
 19. Jakub Tomczuk
 20. Joanna Ufniarz
 21. Marta Ułanowicz
 22. Kaja Warś
 23. Alicja Ziontkowska

rok 2007

 1. Olga Brzezińska
 2. Paweł Cembala
 3. Martyna Dziemidowicz
 4. Mateusz Janiszewski
 5. Beata Kaczorowska
 6. Paweł Kasprowicz
 7. Kamil Kaszlikowski
 8. Martyna Młynarczyk
 9. Mikołaj Naklicki
 10. Michał Nowakowski
 11. Aleksander Ochlik
 12. Dominik Rybicki
 13. Michał Zdunek
 14. Grażyna Bielecka
 15. Michał Kieryk
 16. Piotr Małolepszy
 17. Maja Szadkowska

rok 2006

 1. Miłosz Brzeziński
 2. Anna Dudar
 3. Marcelina Grzeszczak
 4. Monika Leszczak
 5. Wiktor Łuksza
 6. Małgorzata Majewska
 7. Marcin Niewiarowski
 8. Mateusz Nowakowski
 9. Magdalena Rybacka
 10. Weronika Ziółkowska

rok 2005

 1. Joanna Bednarska
 2. Maciej Czarnas
 3. Marta Dziekońska
 4. Marta Jakubek
 5. Jagoda Jaremczuk
 6. Sandra Kluza
 7. Karol Kmieć
 8. Przemysław Krawczyński
 9. Julia Książek
 10. Paweł Majewski
 11. Natalia Olszewska
 12. Marta Szostak
 13. Agata Świerzyńska
 14. Tomaszek Martyna
 15. Magdalena Wieczorek
 16. Maria Wojtarkowska

rok 2004

 1. Michał Aleksandrowicz
 2. Olga Buława
 3. Marlena Grabowska
 4. Grzegorz Grzenda
 5. Dorota Jaremczuk
 6. Adrianna Krzywdzik
 7. Agata Maciejewska
 8. Agata Modrzewska
 9. Paweł Niewiarowski
 10. Angelika Pozorska
 11. Hubert Segmiiller
 12. Paulina Serokos
 13. Jonasz Sołtyk
 14. Daria Strzelec
 15. Magdalena Tytera
 16. Krystian Walczak
 17. Szymon Walerian
 18. Cecylia Worach
 19. Aneta Wrzos

rok 2003

 1. Katarzyna Bogdanowicz
 2. Monika Czyryca
 3. Iga Gortad
 4. Marta Górska
 5. Maria Jabłońska
 6. Magdalena Jakubek
 7. Rafał Książek
 8. Agnieszka Lejman
 9. Kamila Lis
 10. Paulina Łaba
 11. Magdalena Modrzewska
 12. Dominika Sakowska
 13. Łukasz Samitowski
 14. Seweryn Soroko
 15. Katarzyna Struk
 16. Agnieszka Szydełko
 17. Klaudia Trzasko
 18. Liliana Walkiewicz
 19. Marta Wójcicka
 20. Katarzyna Zdunek
 21. Oksana Zinczenko

rok 2002

 1. Martyna Górska
 2. Bartosz Chmielewski
 3. Anna Krystkiewicz
 4. Zofia Łuksza
 5. Małgorzata Majer
 6. Justyna Nater
 7. Paula Ponichtera
 8. Krzysztof Popiołek
 9. Natalia Rula
 10. Joanna Rusak
 11. Magdalena Stachowiak
 12. Marta Stefaniak
 13. Elwira Zakrzewska

rok 2001

 1. Michał Dominiak
 2. Aleksander Kluba
 3. Agnieszka Kolanek
 4. Katarzyna Linko
 5. Natalia Mędrek
 6. Aleksandra Reluga
 7. Natalia Smalc
 8. Aleksandra Stefaniak
 9. Łukasz Strokosz

rok 2000

 1. Katarzyna Bogdanowicz
 2. Krzysztof Łagiedo
 3. Natalia Olek
 4. Olga Specjalska
 5. Dawid Stateczny

rok 1999

 1. Maria Cackowska
 2. Anna Grębowicz
 3. Aleksandra Jagiełło
 4. Zofia Kręcicka
 5. Marta Krystkiewicz
 6. Aneta Niemira
 7. Karolina Romanowska
 8. Bartosz Szostak
 9. Kamil Stateczny
 10. Joanna Steciuk
 11. Helena Szczodry
 12. Paweł Szczodry
 13. Agnieszka Tomaszewska

rok 1998

 1. Aleksandra Antczak
 2. Sławomir Barczak
 3. Ryszard Beczek
 4. Karolina Bis
 5. Aleksandra Książek
 6. Jan Książek
 7. Agnieszka Marciniak
 8. Mateusz Naklicki
 9. Przemysław Ołtarzewski
 10. Izabela Postulka
 11. Magdalena Rożnowska
 12. Natalia Rula

rok 1997

 1. Przemysław Dominiak
 2. Izabela Fałdyga
 3. Renata Kasica
 4. Karolina Klich
 5. Paweł Lotka
 6. Joanna Łukaszewicz
 7. Małgorzata Oliwiecka
 8. Małgorzata Ośka
 9. Janusz Sołtysiak
 10. Wiktor Szostak

rok 1996

 1. Anita Barcińska
 2. Krzysztof Beczek
 3. Agnieszka Dzisko
 4. Ewa Hryniewicz
 5. Patrycja Lisiak
 6. Iweta Nowak
 7. Agnieszka Przybylska
 8. Anna Sychalska
 9. Paulina Stalij
 10. Lidia Stateczna
 11. Przemysław Szymanek
 12. Aleksandra Wiśniewska
 13. Aleksandra Wojciechowska
 14. Marta Wojciechowska
 15. Michał Zduńczyk

rok 1995

 1. Maria Cackowska
 2. Agnieszka Czarnecka
 3. Marcin Czerwiński
 4. Paweł Jankowski
 5. Magdalena Jelińska
 6. Anna Jurga
 7. Katarzyna Koronkiewicz
 8. Natalia Kręcicka
 9. Rafał Kusztra
 10. Anna Marciniak
 11. Joanna Pleszkun
 12. Weronika Rulka
 13. Ireneusz Seredyn
 14. Anna Szczepańska
 15. Celina Ślaska
 16. Bartosz Ślaski
 17. Stefan Ślaski

rok 1994

 1. Aleksandra Antczak
 2. Katarzyna Denenfeld
 3. Agnieszka Czerwińska
 4. Krystyna Grygorcewicz
 5. Marek Kasperczyk
 6. Aleksandra Nowak
 7. Justyna Nowak
 8. Adriana Pilarska
 9. Wiktoria Szymanska
 10. Sylwia Witków
 11. Michał Zduńczyk

rok 1993

 1. Sławomir Barczak
 2. Małgorzata Czyżewska
 3. Agnieszka Decyk
 4. Bartosz Droździel
 5. Kacper Jaśkiewicz
 6. Waldemar Lenda
 7. Kornelia Majewska
 8. Tomasz Mikołajczyk
 9. Karolina Nowak
 10. Lidia Stateczna
 11. Jolanta Stachowicz
 12. Karolina Szczepańska
 13. Magdalena Tojza
 14. Karolina Wiśniewska

rok 1992

 1. Maria Buczkowska
 2. Agnieszka Dzisko
 3. Agnieszka Florczak
 4. Magdalena Golańska
 5. Monika Molga
 6. Sebastian Mądzelewski
 7. Agnieszka Rek
 8. Jacek Rogowski
 9. Monika Smagur
 10. Tymoteusz Stateczny
 11. Aleksandra Zając
 12. Andrzej Zych
 13. Jarosław Żyła

rok 1991

 1. Szczepan Cackowski
 2. Eliza Dubiłowicz
 3. Joanna Dubiłowicz
 4. Marta Gruszecka
 5. Alicja Jaśkiewicz
 6. Jowita Kliszewska
 7. Anna Kwieduk
 8. Maja Raczyńska
 9. Katarzyna Rzeszutko
 10. Małgorzata Steciuk
 11. Karolina Świątek
 12. Izabela Włodarczyk
 13. Marta Woźna
 14. Szymon Stateczny
bip logo 2