Informacje

SZANOWNI UCZNIOWIE I RODZICE

 Informujemy, że zajęcia z chóru

oraz kształcenia słuchu 

z Panem Przemysławem Krawczyńskim

w dniach 21.10.2020 r. i 22.10 2020 r.

są odwołane.

góra grosza 1

\góra grosza 2

góra grosza 3      góra grosza 4   góra grosza 5

                                                                            góra grosza 6     góra grosza 8

óra grosza 7

PLAN PRACY – DZIAŁALNOŚĆ KONCERTOWA

Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

w Świnoujściu

w roku szkolnym 2020/2021

 

Lp.

Nazwa koncertu

Termin

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

1.

Pasowanie pierwszoklasistów i Międzynarodowy Dzień Muzyki

 

 

01.10.2020

(czw)

godz.17.00

Lilia Dmochowska Elżbieta Głowacka

 

 

 

Sala kameralna PSM

plakat inf. Odpowiedzialni nauczyciele

        2.

Koncert patriotyczny

 

czy i kiedy koncert z okazji jubileuszu

10.11.2020

(wt)

godz. 17.00

Anna Kask

Dariusz Witek

Sala kameralna PSM

plakat inf. Odpowiedzialni nauczyciele

                3.      

Reminiscencja o Eli

koncert poświęcony pamięci

Elżbiety Naklickiej

 

31.11.2020 (pn)

godz. 17.00

I.Włodarczyk-Roksela

P. Krawczyński

rodzice, absolwenci

Sala kameralna PSM

plakat inf. Odpowiedzialni nauczyciele

                4.

Koncerty półroczne

07.12.2020

(pn)

16.30

18.00

Dorota Patela

 

 

 

 

Elżbieta Głowacka

 

Sala kameralna PSM

plakat inf. przygotowanie i prowadzenie koncertu : wskazani nauczy

08.12.2020

(wt)

16.30

18.00

Marta Grzebieta

 

 

 

 

Dorota Grzywacz

Sala kameralna PSM

plakat inf. przygotowanie i prowadzenie koncertu : wskazani nauczyciele

10.12.2020

(czw)

16.30

18.00

Izabela Włodarczyk-Roksela

 

 

Anna Kask

 

 

 

Sala kameralna PSM

plakat inf. przygotowanie i prowadzenie koncertu : wskazani nauczyciele

11.12.2020

(pt)

16.30

18.00

Małgorzata Drelich

 

 

 

Lilia Dmochowska

 

Sala kameralna PSM

plakat inf. przygotowanie i prowadzenie koncertu : wskazany nauczyciel14

14.12.2020

(pn)

16.30

18.00

Iryna Nikoriuk

 

 

 

 

Dariusz Witek

Sala kameralna PSM

plakat inf. przygotowanie i prowadzenie koncertu : wskazani nauczy

15.12.2020 (wt)

16.30

Łukasz Warenica

Sala kameralna PSM

plakat inf.

wskazany nauczyciel

                5.

Koncert charytatywny z licytacjami i zbiórką pieniędzy na rehabilitację Krzysztofa Naklickiego.

maj 2021

Iza Włodarczyk-Roksela,

Przemysław Krawczyński,

Dariusz Witek,

Łukasz Warenica,

Rada Rodziców

Amfiteatr lub Muszla Koncertowa

zaproszenia imienne dla gości L.Dmochowska. Info w mediach:

G. Sołtyk

ridery techniczne.

 

                6.

Szkolny konkurs instrumentów dętych.

04.05.2021

i

07.05.2021

(wt, pt)

godz. 17.00

Dariusz Witek

Dorota Grzywacz

Marta Grzebieta

 

Rodzice

Sala kameralna PSM

plakaty inf. Odp. naucz.

                7.

Działania w ramach rekrutacji

(nagrania video uczniów z każdej specjalności z krótkim komentarzem nauczycieli lub uczniów, nagrania zespołów, wirtualny spacer po szkole, filmik instruktażowy dotyczący badań wstępnych).

 

 

 

 

kwiecień-maj 2021

Wszyscy nauczyciele

Plakat i ulotki informacyjne –

L. Dmochowska, info dla mediów G. Sołtyk, dostarczenie ulotek i plakatów do szkół – wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły.

                8.

Koncert otwarty uczniów kl. VI/6 i IV/4

31.05.2021 (pn)

godz. 16.30

i

godz. 18.00

Elżbieta Głowacka

Dorota Patela

Anna Kask

 

Sala kameralna PSM

plak.inf. Odpowiedzialni nauczyciele

                9.

Koncert uczniów fortepianu dodatkowego

 

11.06. 2021 (pt)

godz. 17.00

Iryna Nikoriuk

I. Włodarczyk – Roksela

L. Dmochowska

Sala kameralna PSM

plak.inf. Odpowiedzialni nauczyciele

               10.

Koncert młodego muzyka

 

 

podział klas pierwszych

14 – 15.06 2021

(pn, wt)

godz. 17.00

 

Bernardeta Wenta

Dorota Grzywacz

Anna Kask

 

 

Sala kameralna PSM

plak.inf. Odpowiedzialni nauczyciele

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie formularza

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ
PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ
I STOPNIA W ŚWINOUJŚCIU

"ĆWIERĆNUTA Z KROPKĄ"

ZAPRASZA DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH NA ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE

OFERUJEMY:

 • ♫ NAUKĘ GRY NA NASTĘPUJĄCYCH INSTRUMENTACH:
  • Fortepian
  • Skrzypce
  • Klarnet
  • Flet
  • Saksofon
  • Keyboard
  • Gitara
  • oraz naukę śpiewu solowego
 • ♫ ZAJĘCIA GRUPOWE:
  • Muzyczna zerówka
 • ♫ ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ WYSOKO WYKWALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW
 • ♫ BARDZO DOBRZE WYPOSAŻONE SALE LEKCYJNE

KONTAKT: TEL.91 321 34 62, UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/1


STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ PSM I st. w Świnoujściu
„ĆWIERĆNUTA Z KROPKĄ”

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Świnoujściu „Ćwierćnuta z kropką”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dn. 07 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104 ze zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie może używać nazw skróconych: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej „Ćwierćnuta z kropką”; Stowarzyszenie „Ćwierćnuta z kropką”.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Świnoujście i województwa zachodniopomorskiego. Siedziba władz mieści się w Świnoujściu.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy członków. Do prowadzenia swych spraw może także zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

§ 5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 6

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami o podobnych celach. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 7

Nazwa i znak Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone.

 

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wspieranie i promowanie działalności Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Świnoujściu.
 2. Krzewienie edukacji kulturalnej w środowisku.
 3. Poszerzanie zakresu działalności Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Świnoujściu.
 4. Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji kulturalnej.
 5. Wspieranie nowoczesnych form edukacji, w szczególności prozdrowotnych i rehabilitacyjnych.
 6. Aktywizacja zawodowa nauczycieli i instruktorów.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

 1. Organizowanie imprez kulturalnych, w szczególności promujących naukę w PSM I st. w Ś-ciu.
 2. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej dzieci (także w wieku przedszkolnym), młodzieży i dorosłych.
 3. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń, wykładów i konkursów.
 4. Wydawanie książek, broszur, nagrań związanych z celami Stowarzyszenia.
 5. Fundowanie stypendiów dla uczniów PSM I st. w Świnoujściu.

 

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych
  2. wspierających
  3. honorowych.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
  1. złoży deklarację członkowską na piśmie,
  2. przedstawi rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna, deklarująca pisemnie pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 5. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
 6. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. udziału w zebraniach, wykładach, warsztatach, szkoleniach oraz wszelkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 7. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek członkowskich.
 8. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa, jak członkowie zwyczajni.
 9. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 12

 1. Utrata członkowstwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
  2. wykluczenia przez Zarząd z powodu:
   • łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   • notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
   • nie płacenia składek za okres pół roku,
   • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia;
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
  4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia jest ostateczna.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 13

 1. Władzami Stowarzyszenia są;
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 14

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
 6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  1. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalanie zmian statutu,
  3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie budżetu,
  7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 osób, które wybierają spośród siebie prezesa.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 4. Do kompetencji Zarządu należą:
  1. realizacja celów Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  8. przyjmowanie i skreślanie członków.

§ 16

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Zarządu,
  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  3. wnioskowanie o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  4. składanie wniosków absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 17

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze

§ 18

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 19

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki,
  3. dochody z działalności gospodarczej,
  4. dochody z majątku Stowarzyszenia,
  5. dotacje i subwencje pochodzące zarówno ze środków krajowych, jak również ze środków organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem,
  6. prawomocnie zasądzone nawiązki sądowe orzekane przez sądy w sprawach karnych,
  7. prawomocnie zasądzone zadośćuczynienia za szkody materialne i niematerialne, orzekane przez sądy w sprawach cywilnych i w sprawach ze stosunku pracy.
 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego kwartału roku kalendarzowego. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 3 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 20

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 3. Przedmiot prowadzonej działalności stanowi:
  • 58.11.Z Wydawanie książek
  • 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
  • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
  • 73.1 Reklama
  • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
  • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
  • 90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
  • 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 21

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów - 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 22

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

bip logo 2