Informacje

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Świnoujściu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej : www.psm.swi.pl

Data publikacji strony internetowej: 28.02.2021
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.02.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo,
  • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów.

Wyłączenia:

  • treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone bądź, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot nie jest uprawiony są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności (wyłączenie na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 5) ustawy o dostępności cyfrowej),
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności (wyłączenie na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4) ustawy o dostępności cyfrowej).

Dokładamy starań, aby dokumenty publikowane w przyszłości spełniały wymagania dostępności cyfrowej. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, tak aby nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Oświadczenie sporządzono dnia 28.02.2021.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Monika Siuta, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu +48 91 3213462.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Obsługa osób niepełnosprawnych
Informacja dla osób niesłyszących i słabosłyszących

W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz. U. 2017 poz. 1824) Państwowa Szkoła Muzyczna informuje, że osoby uprawnione, tj. doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które zainteresowane są załatwieniem sprawy urzędowej w placówce, mogą skorzystać z przysługującego im uprawienia wyboru środka wpierającego komunikowanie się, tj.:

  • korzystania z poczty elektronicznej - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • telefonicznie - nr 91 321 3462

Zgodnie z art. 12 cytowanej na wstępie ustawy osoba uprawniona, jest zobowiązana zgłosić do CEA chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie należy przesłać na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w formie papierowej na adres Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Świnoujściu lub telefonicznie (91 3213462)

Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2020 poz. 426) przybywające do PSM I st. w celu załatwienia spraw przyjmowane są poza kolejnością.

Dostępność architektoniczna

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
ul. Wojska Polskiego 1/1
72-600 Świnoujście

Budynek Miejskiego Domu Kultury , ul. Wojska Polskiego 1/1, 72-600 Świnoujście

Do budynku prowadzi wejście od ul. Wojska Polskiego i Placu Adama Mickiewicza. W holu głównym znajdują się schody. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Szerokość drzwi jest odpowiednia dla osób przybywających na wózku inwalidzkim. Barierą architektoniczną jest brak odpowiedniej pochylni umożliwiającej samodzielny wjazd do budynku osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim.

Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego oraz informacji dotykowej/głosowej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Klasa fortepianu Pani Anny Kask

Klasa perkusji Pana Łukasza Warenicy

Klasa skrzypiec Pani Elżbiety Głowackiej

Klasa klarnetu Marty Grzebiety

Klasa fortepianu Pani Lilii Dmochowskiej

Klasa fletu Pani Doroty Grzywacz

góra grosza 1

\góra grosza 2

góra grosza 3      góra grosza 4   góra grosza 5

                                                                            góra grosza 6     góra grosza 8

óra grosza 7

WSZYSTKIE KONCERTY ZOSTAŁY ODWOŁANE DO KOŃCA STYCZNIA 2021 r.

 

PLAN PRACY – DZIAŁALNOŚĆ KONCERTOWA

Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

w Świnoujściu

w roku szkolnym 2020/2021

 

Lp.

Nazwa koncertu

Termin

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

1.

Pasowanie pierwszoklasistów i Międzynarodowy Dzień Muzyki

 

 

01.10.2020

(czw)

godz.17.00

Lilia Dmochowska Elżbieta Głowacka

 

 

 

Sala kameralna PSM

plakat inf. Odpowiedzialni nauczyciele

        2.

Koncert patriotyczny

 

czy i kiedy koncert z okazji jubileuszu

10.11.2020

(wt)

godz. 17.00

Anna Kask

Dariusz Witek

Sala kameralna PSM

plakat inf. Odpowiedzialni nauczyciele

                3.      

Reminiscencja o Eli

koncert poświęcony pamięci

Elżbiety Naklickiej

 

31.11.2020 (pn)

godz. 17.00

I.Włodarczyk-Roksela

P. Krawczyński

rodzice, absolwenci

Sala kameralna PSM

plakat inf. Odpowiedzialni nauczyciele

                4.

Koncerty półroczne

07.12.2020

(pn)

16.30

18.00

Dorota Patela

 

 

 

 

Elżbieta Głowacka

 

Sala kameralna PSM

plakat inf. przygotowanie i prowadzenie koncertu : wskazani nauczy

08.12.2020

(wt)

16.30

18.00

Marta Grzebieta

 

 

 

 

Dorota Grzywacz

Sala kameralna PSM

plakat inf. przygotowanie i prowadzenie koncertu : wskazani nauczyciele

10.12.2020

(czw)

16.30

18.00

Izabela Włodarczyk-Roksela

 

 

Anna Kask

 

 

 

Sala kameralna PSM

plakat inf. przygotowanie i prowadzenie koncertu : wskazani nauczyciele

11.12.2020

(pt)

16.30

18.00

Małgorzata Drelich

 

 

 

Lilia Dmochowska

 

Sala kameralna PSM

plakat inf. przygotowanie i prowadzenie koncertu : wskazany nauczyciel14

14.12.2020

(pn)

16.30

18.00

Iryna Nikoriuk

 

 

 

 

Dariusz Witek

Sala kameralna PSM

plakat inf. przygotowanie i prowadzenie koncertu : wskazani nauczy

15.12.2020 (wt)

16.30

Łukasz Warenica

Sala kameralna PSM

plakat inf.

wskazany nauczyciel

                5.

Koncert charytatywny z licytacjami i zbiórką pieniędzy na rehabilitację Krzysztofa Naklickiego.

maj 2021

Iza Włodarczyk-Roksela,

Przemysław Krawczyński,

Dariusz Witek,

Łukasz Warenica,

Rada Rodziców

Amfiteatr lub Muszla Koncertowa

zaproszenia imienne dla gości L.Dmochowska. Info w mediach:

G. Sołtyk

ridery techniczne.

 

                6.

Szkolny konkurs instrumentów dętych.

04.05.2021

i

07.05.2021

(wt, pt)

godz. 17.00

Dariusz Witek

Dorota Grzywacz

Marta Grzebieta

 

Rodzice

Sala kameralna PSM

plakaty inf. Odp. naucz.

                7.

Działania w ramach rekrutacji

(nagrania video uczniów z każdej specjalności z krótkim komentarzem nauczycieli lub uczniów, nagrania zespołów, wirtualny spacer po szkole, filmik instruktażowy dotyczący badań wstępnych).

 

 

 

 

kwiecień-maj 2021

Wszyscy nauczyciele

Plakat i ulotki informacyjne –

L. Dmochowska, info dla mediów G. Sołtyk, dostarczenie ulotek i plakatów do szkół – wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły.

                8.

Koncert otwarty uczniów kl. VI/6 i IV/4

31.05.2021 (pn)

godz. 16.30

i

godz. 18.00

Elżbieta Głowacka

Dorota Patela

Anna Kask

 

Sala kameralna PSM

plak.inf. Odpowiedzialni nauczyciele

                9.

Koncert uczniów fortepianu dodatkowego

 

11.06. 2021 (pt)

godz. 17.00

Iryna Nikoriuk

I. Włodarczyk – Roksela

L. Dmochowska

Sala kameralna PSM

plak.inf. Odpowiedzialni nauczyciele

               10.

Koncert młodego muzyka

 

 

podział klas pierwszych

14 – 15.06 2021

(pn, wt)

godz. 17.00

 

Bernardeta Wenta

Dorota Grzywacz

Anna Kask

 

 

Sala kameralna PSM

plak.inf. Odpowiedzialni nauczyciele

 

 

 

bip logo 2