Data

 

Godzina

 

             Temat wywiadówki

Osoby   odpowiedzialne

09.09.2018 (poniedziałek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00 – 19.00

Poinformowanie rodziców o:

a)wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych   ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalanej w trybie egzaminu promocyjnego

Wszyscy Nauczyciele

21. 11. 2019     (czwartek)

 

18.00-19.00

   
   

Bieżące postępy w nauce

Nauczyciele instrumentu

głównego

Grudzień

2019

Po koncertach

klasowych

Bieżące postępy w nauce

Nauczyciele instrumentu

głównego

17.01. 2020

 

18.00 - 19.30

Wywiadówka półroczna

 

Wszyscy Nauczyciele

03.04.2020

(piątek)

18.30-19.30

Bieżące postępy w nauce

Nauczyciele instrumentu

głównego

18. 05.2020

(poniedziałek)

18.00

Przewidywane oceny roczne:

Nauczyciele instrumentu

głównego

bip logo 2