REGULAMIN KONKURSU MELOMAN ROKU 2018/2019

1. W dniu 29.10.2018 r. zostaje ogłoszony Konkurs Meloman Roku w
Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Świnoujściu.

2. Konkurs Meloman Roku jest kierowany do uczniów, rodziców (opiekunów)
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia.

3. Konkurs ma na celu udział uczniów rodziców (opiekunów) w życiu
kulturalnym i artystycznym Szkoły Muzycznej,

4. Udział w Konkursie Meloman Roku jest obowiązkowy dla wszystkich
uczniów i dobrowolny dla rodziców (opiekunów).

5. Tytuł Melomana Roku może uzyskać każdy uczeń, rodzic (opiekun)
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Świnoujściu spełniający
wymagania konkursowe, o których mowa w pkt 8-9.

6. Konkurs przebiega w następujących kategoriach:
a) Meloman Roku Uczeń,
b) Meloman Roku Rodzic/Opiekun.

7. Uczestnicy Konkursu Meloman Roku otrzymają karnety do wpisów
obecności na koncertach – do odbioru u nauczycieli instrumentu.

8. Kryteria uzyskania tytułu Meloman Roku w kategorii Uczeń oraz Rodzic:
a) frekwencja na koncertach szkolnych, audycjach muzycznych,
koncertach klasowych odbywających się w Państwowej Szkole
Muzycznej I stopnia w Świnoujściu,
b) frekwencja na koncertach organizowanych przez Szkołę Muzyczną na
terenie miasta,
c) wszystkie obecności potwierdzone specjalną pieczątką przez
pracownika PSM lub przedstawiciela Rady Samorządu
Uczniowskiego.   

9. Tytuł Melomana Roku uzyskuje osoba mająca najwięcej poświadczonych
wpisów w karnecie.

10. Termin zakończenia Konkursu Meloman Roku upływa 14 czerwca 2019
Karnety należy złożyć u Pani Anny Kask (sala 218) – opiekuna Samorządu
Uczniowskiego. Karnety złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

11. Tytuł Meloman Roku przyznaje Komisja Konkursowa powołana przez
Dyrektora Szkoły w składzie:
a) 1 przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
b) 1 przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
c) 1 przedstawiciel Rady Rodziców,

12. Tytuł Meloman Roku przyznawany jest za okres jednego roku szkolnego.

13. Wyniki Konkursu ogłasza Komisja Konkursowa najpóźniej do dnia zakończenia
roku szkolnego (na koncercie wakacyjnym lub na uroczystości zakończenia roku
szkolnego).

14. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w treści niniejszego Regulaminu
rozstrzyga Komisja Konkursowa.

15. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I
stopnia w Świnoujściu.

bip logo 2