SZANOWNI UCZNIOWIE I RODZICE

                          W związku z czasowym ograniczeniem tradycyjnego funkcjonowania Szkoły i obowiązkiem zdalnego realizowania podstaw programowych, w okresie 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. informujemy, że komunikacja między nauczycielami a uczniami i Rodzicami będzie się odbywała za pośrednictwem strony internetowej PSM, telefonu, Internetu, komunikatorów lub w inny sposób, ustalony indywidualnie z nauczycielami.

Kontakt uczniów i rodziców z nauczycielami przedmiotów instrument główny i fortepian dodatkowy - dni lekcji wynikających z planu zajęć.

Brak kontaktu ucznia z nauczycielem będzie równoznaczny z nieobecnością na zajęciach. Kontakt z nauczycielami przedmiotów ogólnomuzycznych - za pośrednictwem strony internetowej i adresów mailowych nauczycieli.

Możliwość konsultacji uczniów lub rodziców z nauczycielami – telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na bieżąco).

Materiały dla uczniów niezbędne do realizacji programów nauczania będą przekazywane przez nauczycieli drogą elektroniczną – indywidualnie, za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem portali internetowych, opracowań własnych.

Ocenianie umiejętności i wiedzy uczniów będzie dokonywane w oparciu o nadsyłane nagrania, wykonywanie zadawanych ćwiczeń lub innych, ustalonych z nauczycielem form realizacji materiału (instrument główny, fortepian dodatkowy) oraz karty pracy (przedmioty ogólnomuzyczne).

Informacje na temat postępów uczniów oraz uzyskiwanych przez nich ocenach będą przekazywane telefonicznie, mailowo lub wiadomością tekstową.

O zakresie realizowanego materiału decyduje nauczyciel, uwzględniając możliwości psychofizyczne uczniów i stopień obciążenia realizacją zleconych zadań.

Bieżące informacje dotyczącego nauczania zdalnego będą zamieszczane na stronie internetowej PSM.

Całej społeczności PSM – Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę, zrozumienie i stosowanie się do zaleceń służb państwowych. Jednocześnie proszę o dalszą wyrozumiałość nadzwyczajnej sytuacji

i warunków pracy, które dla wszystkich nas stanowią nowe doświadczenie i wyzwanie.

                                                 Grażyna Sołtyk

                                                Dyrektor PSM

bip logo 2